تست و معمای جالب علامت سوال 

شما باید با نگاه کردن به تصویر و مشاهده رابطه ها تشخصی دهید که در آخرین سوال به جای علامت سوال چه چیزی قرار دهید. به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

تست و معمای جالب علامت سوال

تست هوش تصویری با جواب

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش:

پاسخ عدد ۴۵ هست 

بطری = 13

همزن قرمز = 1

اسباب بازی = 22