در روزهای اخیــر روزنامه انگلیسی گاردیــن، گزارش جالبی درباره کلماتِ غیرقابل ترجمه به انگلیسی منتشر کرد که در آن، زبا‌ن‌شناسان از سراسر دنیا و از فرهنگ‌های گوناگون، معدود کلمات زبان و فرهنگ‌های مختلف که معادل انگلیسی‌شان وجــود ندارد را ردیف کرده‌انــد.   درباره جایگاه «تعارف» در زندگی ما، کلمه ای که معادل انگلیسی ندارد:  یک […]

نوشته این کلمه فارسی را نمی شود به انگلیسی ترجمه کرد! اولین بار در آموزش آشپزی و شیرینی پزی | آشپزی با ایران کوک پدیدار شد.